Polityka prywatności


POLITYKA PRYWATNOŚCI I DANYCH OSOBOWYCH

Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego

Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego (PZPO) dba o ochronę prywatności. Niniejsza Polityka
prywatności i danych osobowych, (Polityka Prywatności) dotyczy wszystkich działań
realizowanych przez PZPO prowadzonych na rzecz członków PZPO i partnerów oraz w ramach
realizowania przez PZPO celów statutowych i dotyczy przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania
plików cookies przez stronę internetową PZPO.

Ilekroć w Polityce Prywatności jest mowa o:

 1. Administratorze danych – podmiot decydujący o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane
  osobowe, jest nim PZPO z siedzibą w Warszawie przy ol. Rejtana 17 lok. 31, 02-516 Warszawa,
  wpisanym do rejestru stowarzyszeń prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
  w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000473364, NIP
  7010395067;
 2. Członku Związku – członek PZPO;
 3. Danych osobowych – należy przez to rozumieć wszelkie informacje dotyczące
  zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;
 4. RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
  dyrektywy 95/46/WE;
 5. Statut PZPO – Statut PZPO przyjęty przez Zgromadzenie Założycielskie w dniu 4 lipca
  2013 r.;
 6. Stronie internetowej PZPO – strona pod adresem: https://pzpo.org.pl
 7. Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę odwiedzającą Stronę internetową PZPO.

Podstawa prawna przetwarzania Danych osobowych

Podstawami prawnymi przetwarzania danych są: RODO, w szczególności art. 5 RODO ustanawiającym ogólne zasady
dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz ustawa z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych.
PZPO przetwarza dane osobowe osób fizycznych Członków Związku na podstawie uzasadnionego
interesu Administratora danych oraz na podstawie Statutu PZPO w celach wskazanych w tym Statucie,
w tym kontaktowania się oraz przesyłania informacji branżowych, o zmianach prawnych w formie
Newslettera, informacji w zakresie dotyczącym interesu Członków Związku.

Klauzula informacyjna. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO PZPO informuje, że:

 1. PZPO jest Administratorem Pani/Pana Danych osobowych.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizowania zadań PZPO określonych w Statucie
  PZPO, w tym kontaktowania się oraz przesyłania informacji branżowych, o zmianach prawnych
  w formie Newslettera, informacji w zakresie dotyczącym interesu Członków Związku, działań PZPO
  prowadzonych na rzecz członków PZPO i partnerów na podstawie uzasadnionego interesu
  Administratora danych.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b (przetwarzanie jest
  niezbędne do wykonania Statutu) oraz art. 6 ust. 1 lit. f (przetwarzanie jest niezbędne do celów
  wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych) RODO.
 4. Przetwarzane będą następujące kategorie Twoich danych osobowych: imię, nazwisko, jakiego Członka Związku
  reprezentujesz, numer telefonu, adres e-mail.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim współpracującym z PZPO dla realizacji
  powyżej wskazanych celów. Dane osobowe mogą być także przekazywane do podmiotów publicznych oraz
  organizacjom międzynarodowym i organom unijnym na zasadach obowiązujących w przepisach prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres członkostwa danego Członka Związku którego jest
  Pani/Pan reprezentantem oraz w stosownym zakresie na podstawie przepisów prawa
  i uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych. Dane osobowe będą przechowywane
  przez czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń.
 7. Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
  • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
  • prawo żądania sprostowania danych,
  • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w zakresie ochrony danych
   osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznasz,
   że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 8. W przypadku danych przetwarzanych w ramach wykonywania Statutu PZPO, możesz dodatkowo skorzystać
  z poniższych praw:

  • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie;
   wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
   na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych Twoich
   danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się
   do odczytu maszynowego; możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych,
  • w przypadku Danych osobowych przetwarzanych w oparciu o uzasadniony interes Administratora
   danych, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 9. Twoje Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji
  w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem
danych: [email protected].

Jakie Dane osobowe zbieramy

Dane osobowe osób reprezentujących Członków Związku, także zbierane podczas spotkań, wypełnienia deklaracji
członkowskiej, rejestracji na wydarzeniach i szkoleniach lub bezpośrednio oraz poprzez formularze
i Stronę internetową PZPO. Abyś mógł skorzystać z niektórych aktywności w ramach prowadzonych
przez PZPO działań, będziesz musiał się zarejestrować lub podać wybrane dane. Podczas rejestracji zapytamy Cię
o określone dane niezbędne na rzecz realizacji działań. Dane osobowe te mogą być również pozyskane
i przekazane nam przez naszych partnerów lub inne podmioty współpracujące z PZPO w celu
realizacji określonych w Polityce Prywatności zadań. W przypadku określonych działań możemy zbierać Dane
osobowe w sposób bezpośredni, w celu realizacji ustalonych aktywności oraz zadań określonych
w Statucie PZPO.

Dane osobowe zbierane automatycznie

Podczas Twojej wizyty na naszych stronach internetowych, mogą być automatycznie zbierane dane dotyczące
Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp. Gdy kontaktujesz
się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty e-mail itp., przekazujesz nam swoje dane
osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane

Dane osobowe zbierane przez PZPO będą wykorzystane wyłącznie do realizacji określonych w Statucie PZPO
celów, w tym kontaktowania się oraz przesyłania informacji branżowych, o zmianach prawnych
w formie Newslettera, informacji w zakresie dotyczącym interesu Członków Związku. Dane osobowe
zbierane w ramach organizowanych przez PZPO inicjatyw, wydarzeń, prowadzonych działań będą wykorzystywane
zgodnie z podawanymi informacjami. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowania
użytkowników na naszych stronach internetowych oraz do personalizacji zawartości naszych stron
internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

Dane zbierane w trakcie korespondencji będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje
zapytanie. W przypadku kontroli, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom organu nadzorczego lub
na żądanie innych uprawnionych ustawowo organów. Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie przez czas niezbędny
dla realizacji zamierzonych celów.

W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować

Jeżeli podałeś nam adres kontaktowy, możesz otrzymać od nas informacje dotyczące realizowanych działań lub inne,
czy to w formie Newslettera lub innej. Możemy również kontaktować się z Tobą telefonicznie,
jeżeli będziemy mieli do przekazania ważne informacje dotyczące realizowanych działań.

W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych

O zmianie Danych osobowych możesz poinformować nas drogą mailową na adres: [email protected].

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje Dane osobowe

Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową
utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi
przepisami, w tym RODO i obowiązującymi przepisami krajowymi. Zarówno proces gromadzenia danych, jak
i bazy danych je przechowujące, zabezpieczone są przed nieuprawnionym wglądem osób trzecich.

Pliki cookies

Strona internetowa PZPO wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”). Cookies to dane
informatyczne (zwykle mające postać plików tekstowych), które przechowywane są w urządzeniu końcowym
Użytkownika (np. w pamięci komputera) m.in. po to by dostosować Stronę internetową PZPO do potrzeb
Użytkowników oraz w celach statystycznych. Więcej informacji na temat tego czym są cookies można uzyskać
pod adresem Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska: http://wszystkoociasteczkach.pl (w języku polskim)
oraz www.aboutcookies.org (w języku angielskim).
Rodzaje plików cookies:
– sesyjne pliki cookies:
przechowywane na Twoim komputerze wyłącznie podczas sesji internetowej i automatycznie usuwane po
zamknięciu przeglądarki – zwykle przechowują anonimowy numer ID sesji umożliwiający Ci przeglądanie strony
internetowej bez konieczności logowania się na każdą stronę, ale nie pobierają żadnych informacji
z Twojego komputera lub
– trwałe pliki cookies: trwały plik cookies jest przechowywany na Twoim
komputerze i pozostaje tam, kiedy zamykasz swoją przeglądarkę. Plik cookie może być odczytywany przez stronę
internetową, która go utworzyła, podczas następnej wizyty.

Użytkownicy mogą określić warunki przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą
ustawień swojej przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać w każdym czasie zmienione, np.
w taki sposób, aby blokować automatyczne akceptowanie cookies bądź informować Użytkownika o każdym
zamieszczonym cookie. Użytkownik może również usunąć cookies ze swojego urządzenia końcowego.

Przechowywanie plików cookies oraz uzyskiwanie do nich dostępu wymaga potwierdzenia Użytkownika. Takie
potwierdzenie może być wyrażone za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienie przeglądarki
internetowej w sposób umożliwiający wykorzystywanie cookies przez Stronę internetową PZPO oznacza zgodę
Użytkownika na stosowanie cookies. Zwracamy uwagę, że zablokowanie „własnych” plików cookies Strony
internetowej PZPO może uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie Strony internetowej PZPO.

Zmiany naszej Polityki Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowych zasad na Stronie
internetowej PZPO. W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy
o kontakt: [email protected].

Korzystając ze Strony internetowej PZPO, jak też biorąc udział w realizowanych działaniach, potwierdzasz,
że zapoznałeś się z niniejszą Polityką Prywatności, w tym Klauzulą informacyjną dotyczącą
przetwarzania przez PZPO Twoich danych.